1. הגדרות

למונחים המופיעים להלן יהיה את המשמעות המופיעה בצידם:

"המוכרת" – מספר עוסק 040359127

"האתר/MODESTO" – אתר האינטרנט שכתובתו www.onlinemodesto.com , הכולל, בין היתר, פריט ים, מידע ותכנים כתובים או ויזואליים/VIDEO.

"הבגדים/הפריט ים" – הפריט ים המופיעים באתר, המיוצרים ומשווקים ע"י המוכרת והמוצעים למכירה על גבי האתר.

"יום עסקים" – מתייחס לימים א' – ה' שאינם חגים, מועדים או יום אחר בו לא פעילים רוב סניפי הבנקים בישראל. לא כולל יום ביצוע ההזמנה, ימי חג, שבתון, חול המועד וימי זכרון.

"משתמשת" – כל אדם, העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת פריט ים. תנאי שימוש אלה כתובים בלשון נקבה רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון זכר או לגם וגם.

כללי 

 1. MODESTO הינו חנות אינטרנטית וירטואלית לממכר בגדים ופריט י הלבשה לנשים אשר הינו בבעלות המוכרת ומופעל על ידה. המוכרת מכבדת את פרטיות המשתמשות, ופועלת כדי לספק שירות מקסימלי. עם זאת, לשם הפעלת האתר ואספקת הפריט ים, נדרשת הזנת נתונים ע"י המשתמשת, לרבות נתונים פרטיים, המוכנסים למאגר המידע של המוכרת ועליהם חלה מדיניות הפרטיות של המוכרת המפורטת להלן.
 2. המשתמשת מבינה כי ללא הזנת נתונים מלאה ומדוייקת  ייתכן ולא תוכל המוכרת לספק את הפריט ים בהתאם להתחייבויותיה המפורטות להלן. בעצם השימוש באתר מסכימה המשתמשת בו להכנסת הנתונים למאגר המידע של המוכרת ולשימוש בהם בהתאם לתנאי השימוש באתר.
 3. בשימוש באתר, המשתמשת נותנת הסכמתה המפורשת כי המוכרת תהיה רשאית לפנות אליה, מעת לעת, עם הצעות לרכישת פריט ים ושירותים שונים, מבצעים וכדומה בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח – 2008, לרבות באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, ווטסאפ, הודעת מסר קצר ו – SMSותהיה רשאית למסור את פרטיה גם לצד שלישי לשם ביצוע האמור.  כל שאלה בעניין שימוש במידע הנאסף על ידי המוכרת, לרבות דרישה להסרה ממאגר המידע או סירוב לקבל הצעות או הסרת מידע כלשהו, ניתן להפנות אל המוכרת באמצעות דואר אלקטרוני:   onlinemodesto @gmail.com , באופן ישיר או באמצעות שימוש באפשרות ההסרה הנכללת בהצעה.
 4. תקנון זה מהווה את הבסיס החוקי לביצוע הזמנות או רכישות או גלישה או כל פעולה אחרת, באתר ("שימוש באתר"). כל שימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמשת לקבל ולפעול בהתאם להוראות תקנון זה. על כל משתמשת שאינה מסכימה לתנאי ולו בודד מתנאי תקנון זה, להמנע מלעשות כל שימוש באתר.
 5. בכל מקרה של סתירה בין האמור במקום כלשהו באתר לבין האמור בתנאי שימוש אלו, יגברו תנאי השימוש הנ"ל .  תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה או תנאי שימוש פרטניים שעליהם נדרשת המשתמשת לחתום (בין שמועדם קודם לתנאי שימוש אלה ובין מאוחר להם, כאשר גם הסכמה טלפונית, בטקסט או בכל אמצעי תקשורת אחרת תיחשב לחתימה), בין לרבות שימוש באפליקציה כלשהי של המוכרת ובין באופן כללי, ובמקרה של סתירה, חוזה או תנאי שימוש פרטניים יגברו. 
 6. תמונות הפריטים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את המוכרת/האתר.
 7. המוכרת אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 8. המוכרת עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמוכרת לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה מאי דיוקים או שגיאות כאמור.

הרשמה לאתר, ביצוע הזמנות וביטול והחזרת פריט ים

 1. מחירי הפריט ים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, וכן כוללים דמי משלוח בארץ (למעט תוספות עלות בגין משלוח לאיזורים מוגבלים או רחוקים – אשר ייתכן ויתווספו בשלב אישור ההזמנה, בהתאם לכתובת המשתמשת וכמופיע במדיניות המשלוחים).
 2. רישומי המוכרת בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהיו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פרטי ההזמנה כפי שהזינה משתמשת בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המוכרת יהיו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
 3. המוכרת רשאית לעדכן את מחירי הפריט ים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 4. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המשתמשת לפי המחירים המעודכנים.
 5. לא יתאפשר שימוש למי שאינה מעל גיל 18, כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל תעודת זהות תקפה, בעל תא דואר אלקטרוני תקף, ובעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי, ובשימוש באתר המשתמשת מצהירה שהיא אכן עומדת בתנאים אלו ומשתמשת בכרטיס אשראי הרשום על שמה בלבד, או כרטיס שבידיה אישור שימוש בכתב של בעל/י הכרטיס, אותו תוכל המשתמשת להציג על פי דרישה.
 6. הרשמה לאתר הזמנה ורכישת פריט ים תתבצע על ידי המשתמשת באמצעות יצירת חשבון באתר ("חשבון משתמשת") והזמנה באמצעותו (כמפורט להלן). יצירת חשבון משתמשת באתר נעשית ללא עלות באמצעות מילוי טופס פרטים אישיים המופיע באתר ("טופס פרטים") .
 7. המשתמשת אחראית באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלה בסודיות מוחלטת. יובהר כי מילוי טופס הפרטים ויצירת חשבון משתמשת, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הזמנה ורכישת פריט ים באתר.

ביצוע הזמנות

 1. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמשת בכרטיס אשראי. ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי מוכרת. במידה והמשתמשת עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, יהא השימוש בכרטיס האשראי על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמשת יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את המוכרת באופן מידי בגין כל תביעה או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמשת   בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור
 2. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמשת תבצע המוכרת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה למשתמשת המאשרת את העסקה.
 3. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל המשתמשת הודעה מתאימה על כך ותידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 4. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בהמצאותו של הפריט המבוקש במלאי במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי הפריט  אכן קיים במלאי). במידה והפריט  אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויבה המשתמשת בגינה – תזוכה המשתמשת בהתאם.
 5. המוכרת רשאית, אולם אינה חייבת, במידה והפריט אינו במלאי, אולם ניתן להזמינו או להכינו, ליצור קשר עם המשתמשת על מנת לתאם מועד אספקה חלופי של הפריט  עם הגעתו למלאי. למען הסר ספק, למשתמשת לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה כלפי המוכרת או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמשת או לצד ג' כתוצאה מכך.
 6. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמשת לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם למוכרת על ידי המשתמשת.
 7. טרם השלמת טופס ההזמנה תתבקש המשתמשת לבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר כי ניתן לבחור יעד מבוקש למשלוח אך רק מרשימת היעדים שאליהם המוכרת מבצעת משלוחים. מובהר בזאת, כי היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמשת יישמר במאגר המוכרת כיעד המבוקש של המשתמשת להזמנות עתידיות ובאחריות הלקוחה לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה. למען הסר ספק, המשתמשת תוכל לשנות את היעד המבוקש למשלוח בכל הזמנה.
 8. העברת הפריטים שנרכשו תבוצע ע"י חברת משלוחים שהינה צד ג', בהתאם לעלויות ומועדי אספקה של חברת המשלוחים. המוכרת לא תהא אחראית לכל מעשה או מחדל של חברת המשלוחים, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, איחור באספקת הפריט ים, אובדן פריט ים או פגיעה או נזק לפריט ים במסגרת השילוח, והאחריות המלאה תהא על חברת המשלוחים בלבד. מובהר כי זמני האספקה יהיו 3-7 ימים מיום אישור ההזמנה במשוער, ובכפוף לתנאי חברת המשלוחים לעניין איזורים מוגבלים ותעריפי שליחות לאיזורים שונים כמופיע במדיניות המשלוחים.
 9. לאחר הזנת פרטי התשלום, יישלח למשתמשת, אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזינה בעת ההרשמה) על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את המוכרת לספק את הפריט ים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל המוכרת.
 10. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמשת או מי מטעמה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהפריט המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי המוכרת, המוכרת תיצור קשר עם המשתמשת (באמצעות הפרטים שהזינה בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטול הזמנות והחזרת פריטים

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").משתמשת תהא רשאית לבטל עסקה לרכישת פריט בהודעת WHATSAPP למספר 052-3421153 או לחלופין בלינק "צרי קשר" דרך האתר בתוך 48 שעות מקבלת הפריט .עד ולא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת הפריט או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על ידי מסירת הודעה למוכרת,העיסקה תבוטל תוך תיאום השבת הפריט  כמפורט להלן, ובמקרה כזה תשיב המוכרת לידי המשתמשת את התמורה ששילמה בגין הפריט , וזאת לאחר שהתקבל אצלה הפריט  לאחר השבתו. מוסכם כי המוכרת תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בסך של 5% ממחיר הפריט  נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
 2. ביטול העסקה והחזרת הפריט יהיו אפשריים בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בפריט  {הפריט לא נלבש-  (ללא כתמים /או ריחות ,גם של בשמים) } , אינו פגום או קרוע והינו עם תווית מקורית ורצוי באריזתו המקורית.
 3. משתמשת שהינה אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998) ("אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לה 65 שנים ("אזרחית ותיקה") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה ("עולה חדשה") תהא רשאית לבטל עסקה לרכישת פריט בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הפריט  או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המוכרת למשתמשת , ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 4. במידה והמשתמשת שהינה אדם עם מוגבלות או אזרחית ותיקה או עולה חדשה,מעוניינת לבקש לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית המוכרת לדרוש מאותה משתמשת להציג תעודה המוכיחה שהינה אדם עם מוגבלות או אזרחית ותיקה או עולה חדשה.
 5. בוטלה עסקה על ידי משתמשת שהינה אדם עם מוגבלות או אזרחית ותיקה או עולה חדשה על ידי מסירת הודעה למוכרת בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הפריט או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, על ידי מסירת הודעה למוכרת, תיאום השבת הפריט כמפורט להלן, ובמקרה כזה תשיב המוכרת לידי המשתמשת את התמורה ששילמה בגין הפריט , וזאת לאחר שהתקבל אצלה הפריט  לאחר השבתו. המוכרת תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בסך של 5% ממחיר הפריט  נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
 6. על אף האמור, המוכרת לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם בפריט , אי התאמה בין הפריט לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת הפריט במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של המוכרת כלפי המשתמשת   בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, תודיע המשתמשת על כך למוכרת ויתואם המועד לאיסוף הפריט , והכל בהתאם להוראות הדין. יובהר כי למעט במקרה של פגם בפריט  אשר לא ניתן היה לראותו טרם פתיחת אריזת הפריט  או לבישתו, רשאית המוכרת לסרב החזרת פריט אשר נעשה בו שימוש או נלבש .
 7. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי לחשבון המשתמשת לרכישה באתר או זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה, בהתאם לבחירת המוכרת במסגרת הליך ביטול העסקה. זיכוי כספי יבוצע לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, לאחר החזרת הפריט, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברות האשראי. דמי שילוח אינם ניתנים לזיכוי ובמקרה של החזרת פריט וזיכוי כספי, יופחתו דמי השילוח מההחזר.
 8. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המוכרת לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הפריט פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.
 9. אופן החזרת הפריט/ים בעת הביטול – במקרה של החזרת פריט/ים בגין פגם בפריט/ים כמפורט לעיל, המשתמשת תישלח את הפריט  חזרה למוכרת על חשבון המוכרת כפי שייקבע ע"י המוכרת, וזאת לאחר שהמשתמשת יצרה קשר עם המוכרת ווידאה עימה את הדרך הנדרשת להחזרת הפריט . במקרה של החזרת פריט/ים להחלפה, שאינה בגין פגם בפריט , החזרת הפריט  תהא על חשבון המשתמשת, באופן שייקבע ע"י המוכרת מראש.
 10. אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו פריט/ים שלא יימצאו במלאי – תזוכה הלקוחה באופן אוטומטי, ויישלח אליה מייל עדכון על ביצוע הזיכוי כמפורט לעיל.
 11. קמה למשתמשת זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שתמסור המשתמשת למוכרת תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

                           (א) בדוא"ל www.onlinemodsto@gmail.com 

                           (ב) באמצעות שליחת פנייה למוכרת דרך האתר בלינק "צרי קשר".

מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע/סייל והמשתמשת הביעה עניין להחזירם - החזרתם/החלפתם לא תתאפשר.

 1. מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם המוכרת אוספת מידע (במסמך זה מידע, לרבות תכנים) אודות המשתמשות באתר, המטרות שלשמן המוכרת אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשות, איזה שימוש אפשר שהמוכרת תעשה במידע, כיצד המוכרת מטפלת במידע וכיצד היא שומרת את המידע.

המידע אותו המוכרת אוספת אודות המשתמש

במסגרת שימוש המשתמשת בשירותי המוכרת ושימושים שעושים בהם אחרים, מצטבר מידע על המשתמשת ועל אחרים, אשר היא מסכימה בזאת לאיסופו.  חלק מהמידע נדרש לצורך מדיניות איסור הלבנת הון וזיהוי לקוח, חלקו לשם מתן השירותים וחלקו לצורך האפשרות להציע למשתמשת מידע ושירותים היעודיים לו, בין על ידי המוכרת ובין על ידי צדדים שלישיים.  מידע זה עשוי לכלול, בין היתר:

 1. זיהוי ופרטי התקשרות: שם מלא של המשתמשת, פרטי התקשרות של המשתמשת (לרבות כתובת מלאה, כתובת דוא״ל ומספר טלפון נייד), מספר תעודת זהות של המשתמשת, תאריך הנפקת תעודת הזהות של המשתמשת, צילום תעודת הזהות של המשתמשת, תאריך הלידה של המשתמשת ותמונה של המשתמשת.
 2. תוכן ומידע אחרים, לרבות מידע על היסטוריית רכישות, קבצי מחשב (לרבות "עוגיות" (cookies), נתוני מחשב ככתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המחשב או הטלפון, סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי האתר של המוכרת בהם נעשה שימוש ומידע סטטיסטי לגביהם ולגבי קישורים ופרסומים, תמונות), מידע על תקלות, העדפות, נתונים כספיים, שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (web beacons), clear GIFsאו טכנולוגיות אחרות.  בין היתר המוכרת עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות אלו בחלק מעמודי האתר, בטלפון הנייד, בדואר אלקטרוני ועוד, על בסיס פורמט HTML, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי השירותים ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש.  עוד, שרתי האינטרנט של המוכרת רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן של המשתמשת או שהמכשיר הסלולרי של המשתמשת שולח בכל פעם שהמשתמשת משתמשת בשירותים והמוכרת רשאית לעשות שימוש בכלים שונים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים לרבות Google Analytics וכלים אחרים ולשמור תוצאות ניתוחים אלה ואחרים.

מדוע המוכרת אוספת את המידע

המוכרת אוספת את המידע לצורך פעילותה, לרבות כדי להעניק למשתמשת את השירותים המוצעים על ידי המוכרת; כדי לשפר את איכות השירותים שמעניקה המוכרת; כדי ליצור קשר עם המשתמשת; כדי לשלוח למשתמשת עדכונים, הודעות ומידע נוסף בקשר עם השירותים המוצעים על ידי המוכרת וגורמים אחרים; לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון; לצורך זיהוי המשתמשת בעת שימושו באתר; לצורך תפעול ופיתוח של האתר ושירותים אחרים שהמוכרת נותנת (בעצמה, עם אחרים, או באמצעות אחרים) ובכלל האמור לצורך מתן תמיכה למשתמשת וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמשת; לצורכי התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות בקשר עם מתן השירותים על ידי המוכרת; וגם לכל מטרה אחרת שנדרשת לשם פעילות המוכרת, לרבות המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו ובתנאי השימוש של האתר או כל שירות אחר, ככל שקיימים תנאים פרטניים.  בשימוש בשירותי המוכרת, מסכימה המשתמשת   לכל האמור במסמך זה וגם לקבל דיוור ישיר (אלא אם ביקשה להסיר דיוור) מהמוכרת וממי מטעמה או צירוף לקבוצות או שירותים בהם המשתמשת משתמשת או תשתמש בפועל.

העברה של המידע

 1. המידע אשר יוחזק במאגרי המידע של המוכרת, יכול ויימסר לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות המוכרת.  באופן פרטני, חלק מהשירותים שהמוכרת מציעה ניתנים ללא תשלום או בתשלום מופחת משמעותית בשל העובדה שכתוצאה מהם נאגר מידע או נמסר מידע לצד שלישי והמשתמשת מסכימה לכך.  ככל הניתן, העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
 2. בשימוש באתר המשתמשת נותנת את הסכמתה והסמכתה המפורשת כי המוכרת תהיה רשאית לפנות אליה, מעת לעת, עם הצעות לרכישת פריט/ים ושירותים שונים, מבצעים וכדומה בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח – 2008, לרבות באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, ווטסאפ, הודעת מסר קצר ו – SMSותהיה רשאית למסור את פרטיה גם לצד שלישי לשם ביצוע האמור. 
 3. המוכרת לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים של צדדים שלישיים, שיפורסמו באתר, במידה ויפורסמו. המוכרת אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או הפריט/ים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר היא בין המשתמשת לבין המפרסם הרלוונטי. המוכרת אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו ע"י צדדים שלישיים באתר או ירכשו באמצעות, אפילו אם המוכרת זכאית לתשלום ממאן דהוא בשל כך ואפילו אם המוכרת סולקת את התשלום אל נותן השירות. 
 4. מבלי לגרוע מהאמור, המוכרת רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים גם בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: (א) אם יתקבל אצל המוכרת צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשת או מידע אודות המשתמשת ובהתאם להוראות כל דין. (ב) הצדדים השלישיים המעניקים למוכרת או למשתמשת שירותים שונים ובין היתר יועצים מקצועיים חיצוניים, נותני שירותי תמיכה באתר ובשירותים אחרים, נותני שירותי אבטחה ותמיכה במערכות האבטחה, מערכות טכנולוגיית מידע (IT ), ספקי שירותי תמיכה ואחסון, חברות סליקה, חברות כרטיסי אשראי וצדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים למוכרת שירותים בקשר עם פעילותה או משתמשים בשירותיה בדרך אחרת; (ג) בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמשת   או מי מטעמה לבין המוכרת או מי מטעמה או בין המוכרת או מי מטעמה לבין צדדים שלישיים כלשהם; (ד) במקרה של העברה או מכירה או המחאה או רכישה, של המוכרת או נכסיה או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג המוכרת או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, במוכרת, והכל לרבות במסגרת בדיקת נאותות לעסקה כאמור; וגם בכל מקרה שהמוכרת תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק למוכרת, למשתמשת או לצד שלישי כלשהו.

שמירת המידע ואבטחתו

 1. המוכרת נוקטת באמצעים לשם אבטחת מידע ופועלת בהתאם לסטנדרטים המקובלים. עם זאת, וכידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמשת מוסרת מידע למוכרת, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמשת עושה זאת בידיעה של הסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.
 2. אם יש למשתמשת חשש כי העברת המידע למוכרת אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמשת סבורה שהמידע למוכרת הועמד בסכנה), המשתמשת נדרשת לעדכן את המוכרת באמצעי התקשרות המופיע לעיל באופן מיידי , והמוכרת לא תהיה אחראית בגין נזק שנגרם כתוצאה מדבר מה עליו ידעה המשתמשת, או היה עליה לדעת, ולא עידכנה את המוכרת.
 3. ייתכן והאתר onlinemodesto.com יכיל קישורים, היפר-קישורים, באנרים, פרסומות לאתרים או אפליקציות של צדדים שלישיים או שהמשתמשת תחובר לקבוצות ווטסאפ, צ'אט או אמצעים אחרים של קבלת מידע או התייעצות [לרבות קהילות וקבוצות ברשתות חברתיות].  המוכרת אינה מפקחת או בודקת את מהימנותם או חוקיותם של תכנים כאמור. לפיכך, המוכרת לא תישא בכל חבות או אחריות, מכל סוג שהיא, בגין תכנים כאמור או בקשר לשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים כאמור, גם אם מדובר בתכנים המועברים בקבוצה או קהילה שהמוכרת או מי מטעמה משמשים כמנהלים שלה (ובעצם השימוש בקבוצה כאמור, בווטסאפ או בכל אמצעי אחר לרבות רשתות חברתיות, המשתמשת מסכימה להעדר האחריות האמורה, והיא רשאית לצאת מכל קבוצה כאמור בכל עת).
 4. המוכרת תשמור את המידע אודות המשתמשת לפרק הזמן הדרוש לפי שיקול דעתה.  המוכרת עשויה למחוק מידע גם מבלי שנדרשה לכך על ידי המשתמשת, ולמשתמשת אין כל זכות שהמידע יישמר והיא מוותרת בזאת על כל טענה נגד המוכרת בגין איסוף המידע, העברתו, שמירתו או מחיקתו.  משתמשת רשאית בכל עת לפנות למוכרת ולבקש לדעת איזה מידע שמור עליו ובמידה שהדבר אפשרי, לדרוש מחיקתו. מחיקת מידע כאמור עשויה לפגוע בשירותים הניתנים למשתמשת והמשתמשת מוותרת על כל טענה בקשר לכך.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בפריט ים (הנמכרים באתר כעת או בעתיד ובין אם ימשיכו להמכר באתר או לאו) ובאתר עצמו, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, העיצובים, הסקיצות, היישומים, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בהן, הינם של המוכרת בלבד או של צדדים שלישיים עימם המוכרת התקשרה בהסכם או שניתנה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובה הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתן.  אין במתן השימוש באתר משום מתן רישיון או זכות להשתמש בשם המוכרת או סימני המסחר של המוכרת (בין אם נרשמו ובין אם לאו) המופיעים באתר בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של המוכרת.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר) בלא קבלת רשותה המפורשת של המוכרת מראש ובכתב.
 2. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים או צדדים שלישיים אחרים הינם קניינם של מפרסמים או צדדים שלישיים אלה בלבד ויחולו עליהם, בשינויים המחויבים, הכללים החלים על קנין רוחני של המוכרת.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers, Robots IL,  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר המוכרת. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר המוכרת. אין להציג תכנים מאתר המוכרת בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמוכרת.  אין להציג תכנים מאתר המוכרת בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט, אך לא רק, בפרסומות ותכנים מסחריים.

שונות

 1. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, המוכרת או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמת או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת או בגין שירותי שילוח או איסוף המשלוחים. בכל מקרה, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של המוכרת לא יעלה על סך התשלומים ששילמה המשתמשת למוכרת, ובכל מקרה המוכרת לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. המוכרת או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה או איחור או שיבוש בשימוש באתר או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של פריט/ים) או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט או בקווי בזק או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במוכרת, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו או תקנה או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים או בשירותים ציבוריים או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה.
 3. המוכרת אינה אחראית לשימוש שתעשה המשתמשת או כל צד ג' אחר בפריט שלא בהתאם להוראות היצרן או המוכרת לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר.
 4. המוכרת רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. המוכרת רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל. תנאי המימוש של מבצעים או קופונים או התנאים החלים על מבצעים מתחלפים והטבות כמפורט לעיל, יהיו מפורטים בסופו של עמוד התקנון וכן בפרסומים השונים באתר.
 5. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 6. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמשת. המוכרת שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
 7. ביצוע הזמנות על ידי משתמשת שהיא מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמשת קטינה.
 8. המוכרת רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).
 9. המוכרת רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין פריט/ים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמשת באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמשת הפרה תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמשת למוכרת; (ג) המשתמשת  ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במוכרת או במי מטעמה או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי למוכרת או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהמוכרת מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
 10. במקרים כאמור תהא המוכרת רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמשת באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמשת לרשויות הרלוונטיות או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של המוכרת, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמשת וכן כל פעולה אחרת אשר המוכרת תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה או על זכויותיה או זכויות צדדים שלישיים.
 11. המוכרת רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, כולן או מקצתן, לפי הסכם זה באופן מלא או חלקי לצד קשור או לחליף או קונה או רוכש של נכסיה העסקיים הנוגעים לשירות של המוכרת ללא צורך בהסכמה מוקדמת של המשתמשת.  המשתמשת אינה רשאית להמחות כל זכות מזכויותיה או כל התחייבות מהתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, באופן מלא או חלקי.
 12. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת בנוגע למדיניות הפרטיות ולכל סוגיה אחרת בין המשתמשת לבין המוכרת תתברר על פי הדין הישראלי בלבד ובבית המשפט השלום באשדוד בלבד.  הפרת תנאי שימוש אלה פוטרת את המוכרת מכל אחריות כלפי המשתמשת או כלפי כל אדם אחר בגין כל נזק או הוצאה שנגרמה כתוצאה מההפרה או כתוצאה מהשימוש בשירותי המוכרת אשר תנאים אלה הופרו על ידו או מי מטעמו בעת קבלת השירות.  בכל מקרה, המשתמשת פוטרת את המוכרת (וצדדים שלישיים שסיפקו שירות למשתמשת באמצעות המוכרת או דרך המוכרת) מאחריות לכל פעולה של המשתמשת או של כל צד ג' או כל פעולה, מחדל או אירוע שאינו בשליטתה המלאה של המוכרת.  אף אם יימצא, על אף ההסכמה הברורה בין הצדדים, שהמוכרת אחראית כלפי המשתמשת או כל אדם אחר, אחריות המוכרת לעולם לא תעלה על הסכום שקיבלה מהתובעת בגין הפריט המסוים אשר בגינו נתבעה המוכרת.
 13. תקנון זה מעודכן ליום 01.01.2023 אך המוכרת בוחנת את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות חוקיות ומפרסמת אותן מפעם לפעם באתר האינטרנט שלה. על המשתמשת לעקוב אחר תנאי השימוש המפורסמים באתר מפעם לפעם ושימוש בשירותי המוכרת מהווה הסכמה לתנאים המפורסמים בעת השימוש באתר המוכרת, גם אם המשתמשת לא נכנסת לאתר לקראם.