מועד התחולה- יולי 2023

 1. רכישת כרטיס מתנה

          1.1    תנאים אלה יחולו על עסקה לרכישת כרטיס מתנה- גיפט קארד ("הכרטיס" או "כרטיס המתנה") (להלן: "העסקה"/"רכישת כרטיס המתנה") באמצעות אתר" ( onlinemodesto.com   (להלן "האתר- MODESTO") תנאים אלה יחולו עלייך רוכשת הכרטיס (להלן: רוכשת הכרטיס") ו/או עלייך מקבלת כרטיס המתנה- האוחזת בכרטיס (להלן: "האוחזת בכרטיס")  הכל לפי העניין והקשר הדברים.

        1.2    תנאים אלה יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים, תנאי הרכישה באתר ומדיניות הפרטיות באתר.

        1.3   תנאי ראשוני לביצוע העסקה באתר הינו כי הינך בת 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף או בחשבון paypal או באמצעי תשלום חוקי תקף אחר (כל אלה, כפי שישונו מעת לעת יכונו להלן: "אמצעי תשלום")   וכי הינך רשאית על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי שברשותך לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור. לחילופין הינך מצהירה כי הנך בעלים של אמצעי תשלום פעיל ורשאית לפעול באמצעותו כדין. כן הינך מצהירה כי ברשותך כתובת דואר אלקטרוני פעילה.

                בתקנון זה המונח "חברת האשראי" פירושו במשמע גם כל גוף אשר מנפיק/מתפעל כל אמצעי תשלום כגון  paypal.

        1.4   לשם ביצוע רכישת כרטיס מתנה באתר יהיה עלייך ליתן פרטים אישיים, פרטי כרטיס האשראי/ פרטי חשבון paypal / פרטי אמצעי התשלום שברשותך, כתובת דוא"ל וכן פרטים נוספים, הכל כמפורט באתר (להלן: "פרטים אישיים"). ככל שתבחרי לבצע רכישות באתר לאחר הרשמה ולא כאורחת  יהיה עלייך לבחור סיסמה אשר תשמש אותך לרכישה ו/או לשימוש בעתיד באתר. מודגש כי מוטלת עלייך חובה לשמור את פרטי הסיסמה ויתר הפרטים האישיים באופן בטוח, כך שלא יגיעו לידי צד שלישי. מחובתך לדווח לMODESTO מיידית על כל מקרה שיגיע לידיעתך בדבר שימוש בלתי מורשה בסיסמה ו/או בפרטייך. 

        1.5   כן יהא עליך ליתן פרטים אישיים של האוחזת בכרטיס.

        1.6   החיוב יבוצע בהתאם לתנאי חברת האשראי. באם בעת ביצוע העסקה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, כגון כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי/ חשבון paypal וכו', ו/או באם העסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי ובתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לא תגרמי לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, MODESTO תהא רשאית לבטל את העסקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

        1.7  MODESTO זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוחה לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה באון ליין.       

       1.8     לאחר השלמת ביצוע העסקה, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור בדבר פרטי העסקה.

       1.9    בעצם ביצוע העסקה הינך מצהירה כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו. באם העסקה היא באמצעות חשבון   paypalאו אמצעי תשלום אחר הינך מצהירה כי החשבון / אמצעי התשלום הינו בבעלותך וכי אין כל מניעה לפי כל דין מביצוע העסקה באמצעותו. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהירה, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשית על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ולהחלטות המוסמכים של התאגיד, לבצע את העסקה.

       1.10   הסכום ששילמת עבור רכישת כרטיס המתנה באתר לא יקנה לך זכות להשתתף במבצעים כגון: "קנה קבל", מבצעים של "1+1" "קני מוצרים בסך ... קבלי ... חינם". "% __ על כלל המוצרים באתר" וכדומה, ולא זכות לקבלת מתנות או הטבות כלשהן (להלן: "המבצעים באתר").

       1.11   המבצעים באתר לא יחולו על רכישת כרטיס המתנה.

 1. תנאי השימוש בכרטיס

        2.1   האוחזת בכרטיס/רוכשת הכרטיס תוכל לרכוש אך ורק מוצרים המשווקים באתר.

         2.2   ל MODESTO שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את מגוון המוצרים המוצגים באתר ו/או לשנותו מעת לעת ולהחליט אילו מבין כלל המוצרים המשווקים על ידה יוצגו באתר ו/או יימכרו באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, MODESTO אינה מתחייבת להציע למכירה באתר את כל המוצרים המשווקים על ידה  ו/או כי כל המוצרים המוצגים באתר יוצעו בפועל למכירה. כן קיימת האפשרות כי חלק מהמוצרים המשווקים על ידי MODESTO ימכרו אך ורק באתר. כן  רשאית MODESTO בכל עת, ומעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לשנות את מגוון המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר וכיו"ב.

        2.3    MODESTO תהא רשאית להפסיק ו/או לחסום בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ביצוע רכישה באמצעות כרטיס המתנה ו/או לבטל את העסקה, ללא צורך בהודעה מוקדמת ובין היתר בנסיבות הבאות:

                א. באם לדעת MODESTO רוכשת הכרטיס ו/או האוחזת בכרטיס מסרה פרטים שגויים במתכוון.

                ב.  באם רוכשת הכרטיס ו/או האוחזת בכרטיס עשתה שימוש ו/או בצעה מעשה (ו/או מחדל) בניגוד לתנאי השימוש ו/או לתנאי התקנון ו/או בניגוד לכל דין ו/או באופן העלול לגרום להפרעה (או פגיעה) לשירותי MODESTO ו/או ללקוחותיה.

                ג.   באם רוכשת הכרטיס ו/או האוחזת בכרטיס הפרה תנאי מתנאי השימוש בכרטיס.

                ד.  באם חברת האשראי הגבילה או חסמה את רוכשת הכרטיס לשימוש בדרך כלשהי.

        2.4   אין בהפסקה ו/או בחסימה ו/או בביטול כרטיס המתנה בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות MODESTO ו/או צד ג' בהתאם לדין.

       אופן ביצוע העסקה

        3.1   כרטיס המתנה יימכר באתר. בעת המכירה יהא על רוכשת הכרטיס למלא את הפרטים  בהתאם לפירוט הנדרש באתר בעת ביצוע העסקה.

        3.2   באם חברת האשראי לא אישרה את העסקה תודיע על כך MODESTO לרוכשת הכרטיס. על רוכשת הכרטיס להתקשר טלפונית לMODESTO לצורך הסדרת ביצוע העסקה. רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה יהא תוקף לכרטיס המתנה.

           3.3  MODESTO שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כמות כרטיסי המתנה הניתנים לרכישה. ל MODESTO שיקול הדעת הבלעדי לכך וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יופיע באתר ויהיה בתוקף מעת שיופיע באתר.

           3.4   רוכשת הכרטיס תישא בעלות בה בחרה בגין שווי הכרטיס. שווי כרטיס המתנה כולל מע"מ בהתאם לדין.

 

 1. מימוש כרטיס המתנה

        4.1   תוקף כרטיס המתנה הינו עד 12 חודשים מיום אישור ביצוע העסקה. באחריות האוחזת בכרטיס/רוכשת הכרטיס לפי העניין, לממש את כרטיס המתנה לא יאוחר מתום מועד זה. לאחר מועד זה לא יהא לכרטיס המתנה כל ערך ו/או כל תוקף. לא ינתן החזר כספי ו/או תמורה אחרת ו/או פיצוי בשל אי מימוש כרטיס המתנה עד תום מועד זה.

        4.2   כרטיס המתנה מזכה את רוכשת הכרטיס או האוחזת בכרטיס לרכוש את מוצרי MODESTO באתר בלבד וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו.

        4.3   לא ניתן להמיר את כרטיס המתנה למזומן.

        4.4   מומש כרטיס המתנה ברכישת מוצרים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, תהא האוחזת בכרטיס או רוכשת הכרטיס לפי העניין, זכאית לקבל את העודף הכספי ובלבד ע"י שליחת מייל ותיאור הרכישה לרבות צירוף הכרטיס/הקוד לפי העניין. 

        4.5   מימוש הכרטיס יהא בהתאם לכל דין.

        4.6   לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס המתנה לצורך תשלום חוב קודם לMODESTO 

        4.7   לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס המתנה בגין עלויות טיפול ומשלוח.

 1. מדיניות ביטול העסקה והחזרת מוצרים

        5.1   רק רוכשת כרטיס המתנה תוכל לבטל את רכישתו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. לצורך ביטול העסקה על רוכשת כרטיס המתנה לפנות לMODESTO בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שלא נעשה בכרטיס המתנה שימוש. עם ביטול העיסקה MODESTO תגבה מרוכשת כרטיס המתנה דמי ביטול של 5% משווי הכרטיס או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. באם MODESTO תחויב על ידי חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה, MODESTO תהא רשאית לחייב את רוכשת הכרטיס בגין תשלום זה. לאחר ביטול העסקה יבוצע הזיכוי בהתאם לנוהלי חברת האשראי. 

        5.2    באם ברצונך לבטל את העסקה, תוכלי לפעול, בתוך המועדים המפורטים לעיל, באחת מן הדרכים הבאות:

                א.    באמצעות פנייה ב"צור קשר" באתר.

                ב.    באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:     onlinemodesto@gmail.com

     ג.  באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של האתר:  055-2995557  . שעות פעילות:  ימים א'-ה' בין השעות 12:00-16:00   

        5.3    עם ביטול העיסקה, כרטיס המתנה יבוטל. לא יהא לו כל תוקף ולא יהא ניתן לממשו.

        5.4    לא תהא זכות ביטול והחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות כרטיס המתנה.

 1. אחריות למוצרים

    האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 החל בישראל ובהתאם לתנאי תקנון זה.

 1. מדיניות הפרטיות

         7.1     על ביצוע העסקה תחול מדיניות פרטיות כמפורסם באתר. נא קראי בעיון מדיניות הפרטיות כמפורסם באתר.

        7.2      מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר וכן חלק בלתי נפרד מרכישת מוצרים באתר וכן חלק בלתי נפרד מרכישת גיפט קארד באתר וחלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן ביצוע העסקה וכן על מידע שנאסף אודותייך בזמן שאת גולשת באתר.

        7.3      המשך השימוש באתר וביצוע העסקה מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכימה עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכלי לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.          

 1. הסרה ממאגר המדוורים (רשימת תפוצה)

    לצורך הסרתך ממאגר המדוורים תוכלי לפעול באחת מן הדרכים הבאות:

 • להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור או SMSפרסומי שנשלח. זוהי הדרך המומלצת והמהירה ביותר.

____________________

 • שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני:     onlinemodesto@gmail.com
 • באמצעות פניה ב"צור קשר" באתר.
 1. הגבלת אחריות

         9.1   בשום מקרה, MODESTO ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר. כמו כן, MODESTO ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל. 

         9.2    MODESTO לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה בו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.

       9.3    במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי MODESTO, וכל טעות אחרת, תהא MODESTO רשאית, אך לא חייבת, בכל מועד שהוא, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.

9.4      MODESTO תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכימה לכך כי MODESTO תהא רשאית להעביר את פרטייך, המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.

 1. דין ומקום שיפוט

        על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבית המשפט השלום באשדוד .  

 1. כללי

        11.1   MODESTO  תהיה זכאית לבטל כל עסקה /הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון זה/ תנאי השימוש הכלליים או הוראות הדין.

        11.2  לMODESTO שיקול הדעת הבלעדי לערוך שינוי בתקנון זה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא את הוראות התקנון מפעם לפעם.

        11.3  אי שימוש בזכות המוקנית לMODESTO על פי התקנון לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

        11.4  בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה אחת ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהיי זכאית, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיחי את תביעתך בכל עילה שהיא עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותך לקבל השבה של כל תשלום ששילמת לMODESTO באם בית המשפט המוסמך יקבע כי הינך זכאית להשבה.

        11.5  מובהר כי אם הוראה מתוך התנאים המפורטים בתקנון זה אינה חוקית או תהפוך לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תישארנה בעינן.

        11.6  כרטיס המתנה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו- 1986

        11.7  בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.